Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan seudun tanssin ammattilaiset ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan seudun tanssin ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssialan ammattilaisena toimimisen yleisiä edellytyksiä, tehdä tunnetuksi tanssitaidetta ja tanssitaiteilijoiden toimintaa ja kehittää yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden kesken sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yhdistyksen toimialuetta on Kanta-Häme.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää aluekeskustoimintaa, harjoittaa esitys-, koulutus- ja tiedotus-, tutkimus-, ja kehittämistoimintaa, järjestää kokouksia, tekee aloitteita eri tahoille ja antaa lausuntoja, sekä toimii muiden Kanta-Hämeen alueen yhteisöjen ja tapahtumien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä se muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tanssin ammattikentällä toimiva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen kokous. Lisäksi hallitus voi nimittää yhdistyksen kunniajäseneksi tanssin alalla ansioituneen henkilön. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on muualla sanottu hallitus edustaa yhdistystä, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön kokousten päätökset, hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtii kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistelusta, ottaa ja erottaa yhdistyksen vakinaiset ja tilapäiset työntekijät sekä antaa lausuntoja yhdistystä koskevissa asioissa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan nimen yksin.

6. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja / toiminnnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja / toiminnnantarkastaja. Tilintarkastaja voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen maalis-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle.

9. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja / toiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere